Trường ngoại ngữ Đại học Công nghệ Aichi

ADMISSION METHOD Học phí

Học phí

Khóa học 2 năm - Khoa tiếng Nhật

Năm học Kỳ hạn nộp tiền Phí nhập học Tiền học phí Phí cơ sở
vật chất
Tổng Tổng cộng
[đơn vị: yên]
Năm thứ 1 Khi làm thủ tục
nhập học
80,000 620,000 50,000 750,000 1,420,000
Năm thứ 2 Ngày 31 tháng 3 / 620,000 50,000 670,000
Năm thứ 1
Kỳ hạn nộp tiền Khi làm thủ tục
nhập học
Phí nhập học 80,000
Tiền học phí 620,000
Phí cơ sở vật chất 50,000
Tổng 750,000
Năm thứ 2
Kỳ hạn nộp tiền Ngày 31 tháng 3
Phí nhập học /
Tiền học phí 620,000
Phí cơ sở vật chất 50,000
Tổng 670,000
Tổng cộng 1,420,000 yen

Khóa học 1 năm 6 tháng - Khoa tiếng Nhật

Năm học Kỳ hạn nộp tiền Phí nhập học Tiền học phí Phí cơ sở
vật chất
Tổng Tổng cộng
[đơn vị: yên]
Năm thứ 1 Khi làm thủ tục
nhập học
80,000 620,000 50,000 750,000 1,085,000
Năm thứ 2 Ngày 30 tháng 9 / 310,000 25,000 335,000
Năm thứ 1
Kỳ hạn nộp tiền Khi làm thủ tục
nhập học
Phí nhập học 80,000
Tiền học phí 620,000
Phí cơ sở vật chất 50,000
Tổng 750,000
Năm thứ 2
Kỳ hạn nộp tiền Ngày 30 tháng 9
Phí nhập học /
Tiền học phí 310,000
Phí cơ sở vật chất 25,000
Tổng 335,000
Tổng cộng 1,085,000 yen

Tiền ký quỹ (khi nhập học)

Phí tiếp nhận ngân hàng phía Nhật Bản (sẽ hoàn trả lại tiền dư).

Tiền ký quỹ [đơn vị: yên]
10,000

*Sau khi nhập học, học phí, v.v… sẽ không được hoàn trả lại với bất kỳ lý do gì.